Dobrodošli na internet stranice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ILOK

u Srijeda, 12 Kolovoz 2020. Objavljeno u Novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD ILOK
GRADSKO VIJEĆE
 
KLASA:112-07/20-01/02
URBROJ:2196/02-02-20-03
Ilok, 03. kolovoza 2020.god.
 
Na temelju članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19, 98/19), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine" br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 19. i 21. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ilok i članka 28. Statuta Grada Iloka ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19 i 4/20) Gradsko vijeće  Grada Iloka raspisuje:
 
NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE
 GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ILOK
 
Za ravnatelja/icu Gradske knjižnice i čitaonice Ilok mogu biti imenovane osobe koje ispunjavaju slijedeće uvjete: 
završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni   studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij,
položen stručni knjižničarski ispit, 
najmanje pet (5) godina rada u knjižnici, 
stručne, radne i organizacijske sposobnosti
 
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente:
dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
prijedlog četverogodišnjeg plana i programa rada Gradske knjižnice i čitaonice Iloka
dokaz o položenom stručnom knjižničarskom ispitu (preslika) 
dokaz o radu u knjižničarskoj struci od najmanje pet godina, (preslika ugovora, rješenja ili    potvrde poslodavca)
dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu /e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje)
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u izvorniku (ne stariju od 30 dana od dana objave ovog natječaja)
vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima natječaja te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog natječaja.
 
Ravnatelja/icu imenuje i razrješuje Gradsko vijeće Grada Iloka na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan/a.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku deset (10) dana od dana objave u „Narodnim novinama“, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gradske knjižnice i čitaonice Ilok. Prijave se podnose poštom ili osobnim dolaskom na adresu: 
Grad Ilok
Trg Nikole Iločkog 13
32 236
s naznakom „Natječaj za ravnatelja, ne otvarati“
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17), dokazuje to potrebnim dokumentima. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidat isprave prilaže u neovjerenoj preslici, s tim da je prije sklapanja ugovora o radu, dužan predočiti izvornike isprava i dokumentacije.
Neovjerene preslike ne vraćaju se kandidatu nakon završetka javnog natječaja.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Izrazi koji se koriste u tekstu ovog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU)2016/679.
O rezultatima javnog natječaja za izbor ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok kandidati će biti obaviješteni u roku od trideset (30) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i to putem pošte te objavom na službenim mrežnim stranicama Gradske knjižnice i čitaonice Ilok koja glasi https://www.knjiznica-ilok.hr/.
Zadržava se pravo poništenja natječaja.
 
 
GRADSKO VIJEĆE
 

Trg Nikole Iločkog 2, 32236 Ilok
Telefon: 032 590 041, 032 590 198 - Fax:032 590 041
E-mail: ravnatelj@knjiznica-ilok.hr - info.gkc.ilok@gmail.com - nabava.gkc.ilok@gmail.com
Radno vrijeme knjižnice: ponedjeljak, utorak: 12:00-19:30, srijeda, četvrtak, petak: 7:30-15:00