Dobrodošli na službenu internet stranicu Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Novosti

RADIONICA IGRANJE POEZIJE - 21.10.2021

on Srijeda, 13 Listopad 2021. Posted in Novosti

RADIONICA IGRANJE POEZIJE - 21.10.2021

Dana 21.10.2021. (četvrtak) u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ilok održava se radionica "Igranje poezije" 𝙥𝙤𝙙 𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤𝙧𝙨𝙩𝙫𝙤𝙢 𝙆𝙖𝙩𝙖𝙧𝙞𝙣𝙚 Š𝙚𝙨𝙩𝙞ć,𝙢𝙖𝙜.𝙖𝙧𝙩. za učenike od 1. - 8. razreda osnovne škole i to redoslijedom: 

⏰ 1. - 4. razreda u 11:00 sati
⏰ 5.- 8. razreda u 14:30 sati
Tijekom radionice sudionici će imati priliku:  
👉Razbiti mit da se poezija doživljava isključivo u stihu te da ju se tako i interpretira. Otvoriti im drugačije spoznaje o poeziji i književnosti kao takvoj, osloboditi maštu i kreativnost, naučiti da slijede svoj unutarnji glas te da ne kopiraju tuđe sadržaje. 📚🥰
👉Naučiti ih osnove scenskog nastupa koji su potrebni i u svakodnevnom životu – kontrolirati tremu odnosno glas i tijelo kroz koje se ona manifestira.🎭🗣
 

PROGRAM ZA MJESEC HRVATSKE KNJIGE 2021. (15.10.-15.11.)

on Ponedjeljak, 11 Listopad 2021. Posted in Novosti

PROGRAM ZA MJESEC HRVATSKE KNJIGE 2021. (15.10.-15.11.)

Mjesec hrvatske knjige tradicionalna je nacionalna manifestacija koja već 26 godina, od 15. listopada do 15. studenoga promiče knjigu kao kulturno dobro i čitanje kao društvenu vrijednost. Gradska knjižnica i čitaonica Ilok pripremila je bogat program, stoga pratite naše stranice na kojima možete vidjeti sve što vas očekuje u Mjesecu hrvatske knjige.

🥰📚

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ILOK

on Četvrtak, 07 Listopad 2021. Posted in Novosti

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD ILOK
 
KLASA: 112-07/21-01/01
URBROJ: 2196/02-01-21-3
Ilok, 06. listopada 2021. god.
 
Na temelju članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19, 98/19), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine" br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 19. i 21. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ilok i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21) Grad Ilok raspisuje:
 
JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE
 GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ILOK
 
Za ravnatelja/icu Gradske knjižnice i čitaonice Ilok mogu biti imenovane osobe koje ispunjavaju slijedeće uvjete: 
    • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni   studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij,
    • položen stručni knjižničarski ispit, 
    • najmanje pet (5) godina rada u knjižnici, 
    • stručne, radne i organizacijske sposobnosti
 
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente:
    • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
    • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
    • prijedlog četverogodišnjeg plana i programa rada Gradske knjižnice i čitaonice Iloka (uključujući: orijentiranost programa prema skupinama stanovništva, postavljene ciljeve prema godinama/vizija razvoja, organizacijski koncept, analizu rezultata postavljenih ciljeva-mjerljivost ostvarenja ciljeva, inovativnost)
    • dokaz o položenom stručnom knjižničarskom ispitu (preslika) 
    • dokaz o radu u knjižničarskoj struci od najmanje pet godina, (preslika ugovora, rješenja ili    potvrde poslodavca)
    • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu /e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje)
    • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u izvorniku (ne stariju od 30 dana od dana objave ovog natječaja)
    • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima natječaja te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog natječaja.
 
Ravnatelja/icu imenuje i razrješuje Gradsko vijeće Grada Iloka na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan/a.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku deset (10) dana od dana objave u „Narodnim novinama“, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gradske knjižnice i čitaonice Ilok. Prijave se podnose poštom ili osobnim dolaskom na adresu: 
Grad Ilok
Trg Nikole Iločkog 13
32 236
s naznakom „Natječaj za ravnatelja knjižnice, ne otvarati“
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema članku 101. stavcima 1. - 3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine" broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine" broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), članku 48. stavcima 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ("Narodne novine" broj 84/21).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf (gov.hr)
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o statusu osobe s invaliditetom. 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavaka 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 49. stavak 1. ovog Zakona. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:  popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)
Kandidat isprave prilaže u neovjerenoj preslici, s tim da je prije sklapanja ugovora o radu, dužan predočiti izvornike isprava i dokumentacije.
 
Neovjerene preslike ne vraćaju se kandidatu nakon završetka javnog natječaja.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
Izrazi koji se koriste u tekstu ovog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
 
Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU)2016/679.
O rezultatima javnog natječaja za izbor ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok kandidati će biti obaviješteni u roku od trideset (30) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i to putem pošte te objavom na službenim mrežnim stranicama Gradske knjižnice i čitaonice Ilok koja glasi https://www.knjiznica-ilok.hr/.
 
Zadržava se pravo poništenja natječaja.
 
 
 
Grad Ilok
[12 3 4 5  >>  

Trg Nikole Iločkog 2, 32236 Ilok
Telefon: 032 590 041, 032 590 198 - Fax:032 590 041
E-mail: ravnatelj@knjiznica-ilok.hr - info.gkc.ilok@gmail.com - nabava.gkc.ilok@gmail.com
Radno vrijeme knjižnice: ponedjeljak, utorak: 12:00-19:30, srijeda, četvrtak, petak: 7:30-15:00