Dobrodošli na internet stranice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Novosti

Dječja radionica

on Srijeda, 19 Kolovoz 2020. Posted in Novosti

Draga djeco, u Gradskoj knjižnici možete se prijaviti na slikarsku radionicu povodom Iločke berbe grožđa, pod vodstvom mr.art. Kristine Hrubik.
Slikarska radionica s temom "Boje iločkih vinograda" održat će se u utorak 01.09.2020. u 17h u dvorani knjižnice.
Prijaviti se možete svakim danom, također i putem telefona 590-041 u našem redovnom radnom vremenu do 28.8.2020.

Dječje radionice povodom 53. iločke berbe grožđa

on Utorak, 18 Kolovoz 2020. Posted in Novosti

Dječje radionice povodom 53. iločke berbe grožđa
Dječje radionice povodom 53. iločke berbe grožđa (31.08. - 04.09.2020.)
😊🍇🍇

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ILOK

on Srijeda, 12 Kolovoz 2020. Posted in Novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD ILOK
GRADSKO VIJEĆE
 
KLASA:112-07/20-01/02
URBROJ:2196/02-02-20-03
Ilok, 03. kolovoza 2020.god.
 
Na temelju članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19, 98/19), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine" br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 19. i 21. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ilok i članka 28. Statuta Grada Iloka ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19 i 4/20) Gradsko vijeće  Grada Iloka raspisuje:
 
NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE
 GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ILOK
 
Za ravnatelja/icu Gradske knjižnice i čitaonice Ilok mogu biti imenovane osobe koje ispunjavaju slijedeće uvjete: 
završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni   studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij,
položen stručni knjižničarski ispit, 
najmanje pet (5) godina rada u knjižnici, 
stručne, radne i organizacijske sposobnosti
 
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente:
dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
prijedlog četverogodišnjeg plana i programa rada Gradske knjižnice i čitaonice Iloka
dokaz o položenom stručnom knjižničarskom ispitu (preslika) 
dokaz o radu u knjižničarskoj struci od najmanje pet godina, (preslika ugovora, rješenja ili    potvrde poslodavca)
dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu /e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje)
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u izvorniku (ne stariju od 30 dana od dana objave ovog natječaja)
vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima natječaja te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog natječaja.
 
Ravnatelja/icu imenuje i razrješuje Gradsko vijeće Grada Iloka na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan/a.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku deset (10) dana od dana objave u „Narodnim novinama“, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Gradske knjižnice i čitaonice Ilok. Prijave se podnose poštom ili osobnim dolaskom na adresu: 
Grad Ilok
Trg Nikole Iločkog 13
32 236
s naznakom „Natječaj za ravnatelja, ne otvarati“
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17), dokazuje to potrebnim dokumentima. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidat isprave prilaže u neovjerenoj preslici, s tim da je prije sklapanja ugovora o radu, dužan predočiti izvornike isprava i dokumentacije.
Neovjerene preslike ne vraćaju se kandidatu nakon završetka javnog natječaja.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Izrazi koji se koriste u tekstu ovog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU)2016/679.
O rezultatima javnog natječaja za izbor ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok kandidati će biti obaviješteni u roku od trideset (30) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i to putem pošte te objavom na službenim mrežnim stranicama Gradske knjižnice i čitaonice Ilok koja glasi https://www.knjiznica-ilok.hr/.
Zadržava se pravo poništenja natječaja.
 
 
GRADSKO VIJEĆE
 
<<  1 2 [34 5 6 7  >>  

Trg Nikole Iločkog 2, 32236 Ilok
Telefon: 032 590 041, 032 590 198 - Fax:032 590 041
E-mail: ravnatelj@knjiznica-ilok.hr - info.gkc.ilok@gmail.com - nabava.gkc.ilok@gmail.com
Radno vrijeme knjižnice: ponedjeljak, utorak: 12:00-19:30, srijeda, četvrtak, petak: 7:30-15:00